ALGEMENE VOORWAARDEN

Vissers Afbouw & Timmerwerken

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Vissers Afbouw & Timmerwerken: de onderneming Vissers Afbouw & Timmerwerken,
gevestigd te (6652 GR) Druten aan het adres Mariahof 15, geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer: 65282213.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst
aangaat met Vissers Afbouw & Timmerwerken.
3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
4. Partijen: Vissers Afbouw & Timmerwerken en Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op basis waarvan Vissers Afbouw &
Timmerwerken Werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever en waarvan de
Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
6. Werkzaamheden: alle door Vissers Afbouw & Timmerwerken ten behoeve van
Opdrachtgever uit te voeren handelingen en opleveringen waartoe opdracht is
gegeven, waaronder maar niet uitsluitend timmerwerkzaamheden en gevelbekleding.
7. Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Vissers Afbouw & Timmerwerken aan
Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken.
8. Werk: Het totaal aan Werkzaamheden en/of Zaken die Vissers Afbouw &
Timmerwerken op basis van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever
oplevert.
9. Onderaannemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van deze Algemene
Voorwaarden in opdracht van Vissers Afbouw & Timmerwerken
(onderaannemings)werkzaamheden en/of diensten verricht voor Opdrachtgever.
10. Schriftelijk: per e-mail of brievenpost.
11. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Vissers Afbouw &
Timmerwerken die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
65282213.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere
(rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de
uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Vissers Afbouw
& Timmerwerken, als Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met
Vissers Afbouw & Timmerwerken heeft aanvaard.
2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die
derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet
voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit Schriftelijk overeenkomen.
5. Het kan voorkomen dat Vissers Afbouw & Timmerwerken niet altijd strikte naleving
van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van
toepassing zijn of dat Vissers Afbouw & Timmerwerken het recht verliest om in andere
gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
6. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn,
tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 3. Wijzigingen

Vissers Afbouw & Timmerwerken behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden
te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van
de wijzigingen aan Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang
kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 4. Offerte

1. Offertes kunnen door Vissers Afbouw & Timmerwerken mondeling of Schriftelijk
worden uitgebracht.
2. Alle offertes van Vissers Afbouw & Timmerwerken zijn vrijblijvend. Een offerte van
Vissers Afbouw & Timmerwerken is daarnaast tot 30 dagen na verzending geldig. Als
Opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Vissers Afbouw & Timmerwerken het recht
om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod dan is Vissers Afbouw & Timmerwerken daaraan niet gebonden.
De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Vissers Afbouw & Timmerwerken Schriftelijk anders aangeeft.
4. Vissers Afbouw & Timmerwerken kan niet aan offertes worden gehouden als deze een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
5. De inhoud van alle offertedocumenten, zoals beschrijvingen of specificaties, is zo
nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.
6. Opdrachtgever dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te
behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend
maken.
7. Als op basis van de offertedocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen
alle offertedocumenten op eerste verzoek van Vissers Afbouw & Timmerwerken door
Opdrachtgever te worden geretourneerd aan Vissers Afbouw & Timmerwerken.
8. Als op basis van een offerte van Vissers Afbouw & Timmerwerken geen Overeenkomst
tot stand komt, heeft Vissers Afbouw & Timmerwerken – overeenkomstig artikel 7:405
Burgerlijk Wetboek – het recht om bij Opdrachtgever een redelijke vergoeding in
rekening te brengen voor de aan de prijsaanbieding verbonden kosten. Betaling van
de verschuldigde offertekosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de
betreffende factuur.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte
stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Als Vissers Afbouw & Timmerwerken op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd
een aanvraag van Opdrachtgever te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever Schriftelijk of
mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van Vissers Afbouw & Timmerwerken
of op het moment dat Vissers Afbouw & Timmerwerken zonder tegenspraak van
Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen.
3. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Als in de
Overeenkomst geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt
aangegaan voor de duur die noodzakelijk is voor het realiseren van het Werk.
4. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers, dan zijn zij
hoofdelijk verbonden en heeft Vissers Afbouw & Timmerwerken tegenover ieder van
hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens
die volgens hem/haar of Vissers Afbouw & Timmerwerken nodig zijn bij de uitvoering
van de Overeenkomst, tijdig aan Vissers Afbouw & Timmerwerken worden verstrekt.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan, ook als
de informatie, beslissing of een gegeven afkomstig is van een derde. Tenzij uit de
inhoud van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Vissers Afbouw & Timmerwerken
niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de
door Opdrachtgever verstrekte (technische) informatie, beslissingen en gegevens.
2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of
redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang
(kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Vissers Afbouw & Timmerwerken onmiddellijk
van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor de (eventueel) benodigde vergunningen, ontheffingen
en beschikkingen.
4. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het
terrein, het gebouw en/of de locatie waar de Werkzaamheden moeten worden verricht.
Opdrachtgever zorgt daarbij dat Vissers Afbouw & Timmerwerken kosteloos gebruik
kan maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde (nuts)voorzieningen,
zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
5. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de plaats waar de Werkzaamheden worden
verricht vrij is van overtollige materialen e.d.
6. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en
is verplicht Vissers Afbouw & Timmerwerken en door Vissers Afbouw & Timmerwerken
ingeschakelde derden tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
7. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of (op)leveringen, die niet tot het Werk van Vissers Afbouw & Timmerwerken of
door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat
de uitvoering van het door Vissers Afbouw & Timmerwerken uit te voeren Werk
daardoor geen vertraging ondervindt.
8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd
geldt, zelf dan wel door derden werkzaamheden te (laten) verrichten aangaande het
Werk, tenzij Vissers Afbouw & Timmerwerken Schriftelijk toestemming heeft gegeven.
9. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 8 genoemde
verplichtingen en daaruit voor Vissers Afbouw & Timmerwerken extra kosten of
Werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever
gehouden die kosten, extra Werkzaamheden en schade aan Vissers Afbouw &
Timmerwerken te vergoeden.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een
inspanningsverplichting. Vissers Afbouw & Timmerwerken garandeert dan ook niet het
met een Overeenkomst beoogde resultaat.
2. Vissers Afbouw & Timmerwerken bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de
Werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever erkent dat zij geen
instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Vissers Afbouw & Timmerwerken uit
te voeren Werk.
3. Vissers Afbouw & Timmerwerken is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren
van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
4. Vissers Afbouw & Timmerwerken is niet verplicht om werkzaamheden door
Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten.
5. Als Werkzaamheden wegens gevaarlijke weersomstandigheden (zoals onweer, storm,
extreme warmte, sneeuw of ijzel) niet kunnen worden verricht dan is Vissers Afbouw
& Timmerwerken bevoegd om haar Werkzaamheden op te schorten Vissers Afbouw &
Timmerwerken is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die Opdrachtgever
hierdoor lijdt.
6. Opdrachtgever staat Vissers Afbouw & Timmerwerken toe om op het werkterrein of op
schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen waar
door Vissers Afbouw & Timmerwerken het Werk wordt verricht, aanduidingen van de
naam van het bedrijf van Vissers Afbouw & Timmerwerken of reclame aan te brengen.

Artikel 8. Meerwerk

1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook
een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer
daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing.
2. Als Opdrachtgever Vissers Afbouw & Timmerwerken verzoekt om meerwerk te
verrichten, dan mag Vissers Afbouw & Timmerwerken te allen tijde weigeren aan zo
een verzoek te voldoen dan wel in onderhandeling treden.
3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Vissers Afbouw &
Timmerwerken zal Opdrachtgever zoveel mogelijk op voorhand informeren over de
kosten die gepaard gaan met meerwerk. Het ontbreken van een Schriftelijke opdracht
van Opdrachtgever met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Vissers
Afbouw & Timmerwerken op betaling onverlet.
4. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de oplevering
van het Werk. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen recht op
schadevergoeding.
5. Als zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk
voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de
Overeenkomst voor Opdrachtgever.
6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Vissers Afbouw &
Timmerwerken zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. Vissers Afbouw &
Timmerwerken stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.
7. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats bij de eindafrekening, tenzij
anders is overeengekomen.

Artikel 9. Oplevering en onderzoek

1. Door Vissers Afbouw & Timmerwerken genoemde leveringstermijnen zijn indicatief
en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit expliciet Schriftelijk zijn
overeengekomen. Bij overschrijding van een leveringstermijn moet Opdrachtgever
Vissers Afbouw & Timmerwerken Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat
Opdrachtgever Vissers Afbouw & Timmerwerken een redelijke termijn – minimaal 14
dagen – moet geven om alsnog aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
2. Overschrijding van een leveringstermijn door Vissers Afbouw & Timmerwerken geeft
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
3. Als het Werk in gedeelten worden Opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte
als afzonderlijke prestatie beschouwd.
4. Als de aanvang of de voortgang van het Werk en de oplevering worden vertraagd
door factoren die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, is
Opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling van daaruit voortvloeiende schades en
kosten.
5. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, zodra Vissers Afbouw & Timmerwerken
aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk gereed is.
6. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de oplevering van het Werk grondig na te
gaan of het Werk deugdelijk en conform de Overeenkomst is.
7. Het Werk wordt in ieder geval geacht conform de Overeenkomst te zijn opgeleverd
als:
a. Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;
b. Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt; of
c. Opdrachtgever niet binnen 7 dagen, na de mededeling van Vissers Afbouw &
Timmerwerken dat het Werk gereed, het Werk Schriftelijk heeft afgekeurd.
8. Als Opdrachtgever het Werk afkeurt, moet Opdrachtgever deze afkeuring Schriftelijk
binnen 7 dagen na oplevering van het Werk aan Vissers Afbouw & Timmerwerken
melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en
onderbouwing van de afkeuring te bevatten, zodat Vissers Afbouw & Timmerwerken
in staat is adequaat te reageren.
9. Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, maten en kleur vormen geen reden tot
onthouding van goedkeuring door Opdrachtgever. Afwijkingen die in redelijkheid
geen of een ondergeschikte invloed hebben op de ingebruikneming van het Werk,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
10. Als Vissers Afbouw & Timmerwerken oordeelt dat Opdrachtgever het Werk of een
gedeelte daarvan terecht heeft afgekeurd, dan zal Vissers Afbouw & Timmerwerken –
naar keuze van Vissers Afbouw & Timmerwerken – het afgekeurde Werk herstellen,
opnieuw uitvoeren of aan Opdrachtgever terugbetalen hetgeen hij/zij voor het
afgekeurde Werk heeft betaald.
11. Als Vissers Afbouw & Timmerwerken oordeelt dat het Werk onterecht of in strijd met
lid 8 van dit artikel is afgekeurd, dan komen de kosten die daardoor ontstaan –
daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Vissers Afbouw &
Timmerwerken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Vervroegde ingebruikneming

1. Als Opdrachtgever voordat het Werk als opgeleverd wordt beschouwd (delen van)
het Werk in gebruik wenst te nemen, dan moet Opdrachtgever voor de datum van
deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot (delen
van) van het Werk die hij eerder in gebruik wenst te nemen goedkeuren en voor
voltooid te ondertekenen. Als Opdrachtgever dit nalaat en (delen van) het werk
evenwel in gebruik neemt, wordt het Werk geacht te zijn opgeleverd en
goedgekeurd.
2. Schade die als gevolg van ingebruikneming zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel aan
(delen van) het Werk ontstaat, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Prijzen en kosten

1. Alle door Vissers Afbouw & Timmerwerken genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reiskosten, verblijfkosten en
verzendkosten, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
2. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst
gedurende de normale werktijden van Vissers Afbouw & Timmerwerken (van maandag
tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.00 uur). Als Opdrachtgever van Vissers Afbouw
& Timmerwerken verlangt om Werkzaamheden te verrichten buiten de normale
werktijden van Vissers Afbouw & Timmerwerken, dan is Vissers Afbouw &
Timmerwerken gerechtigd om daarvoor een extra vergoeding bij Opdrachtgever in
rekening te brengen.
3. Als een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze
gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Vissers Afbouw & Timmerwerken het recht
de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Overeenkomst
geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen ten aanzien van grondstoffen of materialen
een wijziging ondergaan, is Vissers Afbouw & Timmerwerken gerechtigd het
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
5. Vissers Afbouw & Timmerwerken is gerechtigd om – ook indien dat niet in een offerte
of Overeenkomst is vermeld – voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst
van Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot maximaal 50% van
het totaal verschuldigde bedrag bedraagt. Een betaald voorschot zal op de laatste
factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor
gestelde termijn te worden voldaan.
6. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de
opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Facturering en betaling

1. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij op
de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld.
2. Vissers Afbouw & Timmerwerken is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Als Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en)
voldoet, dan is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever moet in dat geval de
wettelijke incassokosten en rente aan Vissers Afbouw & Timmerwerken voldoen.
Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Vissers
Afbouw & Timmerwerken moet maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten
onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.
4. Als Opdrachtgever een Consument is en de Consument niet tijdig en/of niet volledig
aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Vissers Afbouw &
Timmerwerken de Consument nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van
14 dagen volledig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) te voldoen
(ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag vervolgens
opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de
wettelijke incassokosten en rente aan Vissers Afbouw & Timmerwerken voldoen.
Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Vissers
Afbouw & Timmerwerken moet maken ter incasso van hetgeen de Consument ten
onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.
5. Vissers Afbouw & Timmerwerken heeft het recht om de betalingen die Opdrachtgever
aan Vissers Afbouw & Timmerwerken voldoet eerst in mindering te brengen op de
kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in
mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
6. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel
van Vissers Afbouw & Timmerwerken daartoe aanleiding geeft, mag Vissers Afbouw &
Timmerwerken (aanvullende) zekerheid verlangen in een door Vissers Afbouw &
Timmerwerken te bepalen vorm.
7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum
Schriftelijk bij Vissers Afbouw & Timmerwerken worden gemeld. Iedere melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vissers
Afbouw & Timmerwerken in staat is adequaat te reageren. Bezwaren tegen (de hoogte
van) een factuur schort de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde Zaken blijven het eigendom van Vissers Afbouw & Timmerwerken totdat
alle vorderingen die Vissers Afbouw & Timmerwerken op Opdrachtgever heeft (inclusief
eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
2. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag Opdrachtgever niet
doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
3. Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Vissers Afbouw & Timmerwerken veilig te
stellen.
4. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel
andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht
om Vissers Afbouw & Timmerwerken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Als Vissers Afbouw & Timmerwerken zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Vissers Afbouw & Timmerwerken om al die plaatsen te betreden
waar de eigendommen van Vissers Afbouw & Timmerwerken zich bevinden en die
Zaken terug te nemen.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken is rechthebbende op rechten van intellectuele
eigendom ter zake inhoud en vorm van afbeeldingen, (technische) omschrijvingen,
adviezen e.d.
2. Opdrachtgever zal – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de
Overeenkomst – geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de
intellectuele eigendomsrechten van Vissers Afbouw & Timmerwerken, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk
openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde.
Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk
maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken heeft – naast zijn wettelijke bevoegdheden tot
ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst
te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de
volgende gebeurtenissen intreedt:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Vissers Afbouw & Timmerwerken na het sluiten van de Overeenkomst informatie
ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Opdrachtgever
zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door Opdrachtgever is
ingediend;
d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van Opdrachtgever is ingediend;
e. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand
is gekomen;
g. Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;
h. Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan
verliest.
Opdrachtgever is verplicht om Vissers Afbouw & Timmerwerken onmiddellijk in kennis
te stellen van het intreden van een in sub c tot en met h bedoelde gebeurtenis.
2. Als Vissers Afbouw & Timmerwerken gebruik maakt van haar ontbindings- of
opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden
schade voor rekening van Opdrachtgever en zijn alle vorderingen van Vissers Afbouw
& Timmerwerken direct opeisbaar.
3. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar
(betalings)verplichtingen, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Opdrachtgever zal informatie die hij/zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst van Vissers Afbouw & Timmerwerken ontvangt, vertrouwelijk
behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te
merken, of door Vissers Afbouw & Timmerwerken expliciet als vertrouwelijk is
aangemerkt.
2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als Vissers Afbouw &
ALGEMENE VOORWAARDEN
Vissers Afbouw & Timmerwerken
Versie: februari 2021
Timmerwerken redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van
de informatie.
3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan Vissers
Afbouw & Timmerwerken een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00,
onverminderd het recht van Vissers Afbouw & Timmerwerken op eventuele
schadevergoeding.

Artikel 17. Overmacht

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst worden gehouden als Vissers Afbouw & Timmerwerken in de nakoming
wordt verhinderd als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt – naast hetgeen uit de wet en jurisprudentie voortvloeit –
mede, maar niet uitsluitend, verstaan: pandemieën, epidemieën, wanprestatie door
(toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor
de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene
vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust
of natuurrampen.
3. Als een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om
de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de
Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder
dat Partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

1. Vissers Afbouw & Timmerwerken is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.
Hetzelfde geldt voor door Vissers Afbouw & Timmerwerken ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
2. Vissers Afbouw & Timmerwerken is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het
materiaal dat door of namens Opdrachtgever wordt geleverd.
3. Vissers Afbouw & Timmerwerken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Vissers Afbouw & Timmerwerken is uitgegaan van door of
namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste (technische) informatie, beslissingen en
gegevens.
4. Vissers Afbouw & Timmerwerken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen en
hulpmiddelen alsmede voor de door of namens Opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen.
5. Vissers Afbouw & Timmerwerken is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan
wegens overmacht (artikel 17).
6. Vissers Afbouw & Timmerwerken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
7. Vissers Afbouw & Timmerwerken zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig
en veilig mogelijk uit te voeren. Vissers Afbouw & Timmerwerken kan geen invloed
uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het Werk. Opdrachtgever is dan ook zelf
verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
8. Oplevering van het overeengekomen Werk ontslaat Vissers Afbouw & Timmerwerken
van alle aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever ten tijde van de
Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
9. Vissers Afbouw & Timmerwerken kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade,
veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) en waarvoor Opdrachtgever Vissers
Afbouw & Timmerwerken deugdelijk in gebreke heeft gesteld. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van Vissers Afbouw & Timmerwerken aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade.
10. De aansprakelijkheid van Vissers Afbouw & Timmerwerken is te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Vissers Afbouw &
Timmerwerken in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
11. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit voornoemde verzekering wordt
verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat
gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12. Elke aansprakelijkheid van Vissers Afbouw & Timmerwerken vervalt door verloop van
6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan
wel andere wijze is geëindigd.

Artikel 19. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Vissers Afbouw & Timmerwerken voor alle vorderingen van
derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Vissers Afbouw &
Timmerwerken en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
2. Opdrachtgever vrijwaart Vissers Afbouw & Timmerwerken uitdrukkelijk voor
aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de
door Opdrachtgever aan Vissers Afbouw & Timmerwerken verstrekte gegevens.
Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vissers Afbouw & Timmerwerken partij is, is
Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Vissers
Afbouw & Timmerwerken en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van het arrondissement waarin Vissers Afbouw & Timmerwerken is gevestigd.